ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van XLS Productions, gevestigd te Tilburg, hierna te noemen de gebruiker. De opdrachtgever/koper/huurder zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Overeenkomsten en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

 • 1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • 2. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door deorderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door de wederpartij zal de gebruiker de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor de gebruiker eerst bindend, indien wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan de gebruiker heeft geretourneerd.
 • 3. (A). Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd
  daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
  (B). Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 • 4. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW en luiden in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

 • De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting om in overleg en met instemming van de gebruiker een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

 

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 • 1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • 2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwt.
  3. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen koopprijs te voldoen onverlet.
 • 4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 • 5. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 • 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • 2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
 • 3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de
  wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 6: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 • 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controleer van over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige
  reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld, onder vermelding van een nauwkeurige omschrijving van de aard en grond van de klachten.
 • 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 • 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 • 4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de
  gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
 • 5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn beof verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 • 6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

 

ARTIKEL 7 TRANSPORT

 • Het transport van de door de gebruiker aan de wederpartij verkochte goederen geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij het vervoer geheel door de gebruiker wordt verzorgd en zulks ook uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

ARTIKEL 8: BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE HUUR EN VERHUUR VAN GOEDEREN

 • 1. Indien is overeengekomen dat de zaken door de gebruiker op de door de wederpartij aangewezen plaats of plaatsen moeten worden opgebouwd c.q. gemonteerd, zal gebruiker ten tijde van aflevering zorgdragen voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig personeel. De wederpartij zal op verzoek van de gebruiker (doen) zorgdragen voor de faciliteiten ten behoeve van dit personeel, voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij verlangd kan worden.
 • 2. Indien is overeengekomen dat de zaken door de gebruiker worden geplaatst zal de wederpartij ervoor zorgdragen dat er op het overeengekomen tijdstip van opbouw en na afloop van het evenement waarvoor de installatie gehuurd is geworden, een aantal medewerkers van de wederpartij aanwezig zijn teneinde behulpzaam te zijn met het uiten beladen van de transportmiddelen. De extra kosten voor laden en lossen zijn voor de wederpartij.
  3. Indien bij verhuur geen medewerker van de gebruiker is ingehuurd dient wederpartij het gehuurde bij de gebruiker op te komen halen, waarbij de wederpartij zelf voor het transport zal moeten zorgdragen. Zodra het gehuurde de opslagplaats van de gebruiker verlaat is de wederpartij volledig aansprakelijk voor het gehuurde. De gebruiker staat er voor in dat het
  gehuurde werkend en in goede staat wordt verhuurd.
 • 4. Nadat het gehuurde door de wederpartij bij de gebruiker wordt geretourneerd zal de gebruiker het verhuurde controleren op eventuele gebreken. Indien de gebruiker constateert dat er gebreken aan het verhuurde zijn ontstaan, danwel dat er zaken ontbreken, zal de wederpartij de kosten van reparatie of vervanging bij opdrachtgever in rekening brengen. In dat geval zal de borg niet worden geretourneerd.
 • 5. Indien de zaken niet op het overeengekomen tijdstip door de wederpartij worden geretourneerd is per dag dat het gehuurde zich langer in het bezit van de wederpartij bevindt een dagelijkse huurpenning verschuldigd volgens het geldende tarief
 • 6. De gebruiker, of haar gemachtigde, is te allen tijde gerechtigd, binnen te treden in de lokaliteiten waar het verhuurde zich bevindt. De wederpartij verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen en geeft bij deze de gebruiker of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.
 • 7. De te betalen (huur)kosten en de borg worden vooraf contant betaald tenzij anders is overeengekomen en dit uitdrukkelijk op de factuur wordt vermeld.

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 • 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 • 2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaalen/
  of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 • 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker uit welken hoofden ook beperkt
  tot het bedrag van de verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 • 4. (A). In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, beperkt tot 6 maanden. (B). Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
 • 5. Indien door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 • 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
  (A). voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij. (B). voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld. (C). voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 10: BUMA/STEMRA RECHTEN

 • Indien en voor zover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enige overeenkomst vigeert ten gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor opdrachtnemer, BUMA/STEMRA rechten verschuldigd zullen zijn, danwel
  andere rechten die samenhangen met voortbrengsel van de geest, zullen deze rechten verschuldigd zijn door opdrachtgever die, voor zover nodig, eveneens zal zorgdragen voor aangiften e.d. en, indien opdrachtnemer aangesproken zal worden, opdrachtnemer zal vrijwaren voor de betaling van deze rechten.

 

ARTIKEL 11: BETALING

 • 1. Betaling dient binnen 15 dagen na de factuurdatum tenzij anders overeengekomen, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, te geschieden.
 • 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: (A). zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. (B). Zal de wederpartij die, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van buitengerechtelijke incasso betalen. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 68,00.
 • 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 • 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 6. Verrekening van vorderingen van de wederpartij met vorderingen van de gebruiker is geheel uitgesloten
 • 7. De vorderingen van de gebruiker op de wederpartij worden onmiddellijk opeisbaar indien de wederpartij in staat van faillissement of surséance geraakt of dreigt te geraken, indien er onder de wederpartij executoriaal beslag gelegd wordt of de wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
 • 8. De gebruiker heeft het recht om vooruitbetaling te vragen, alsmede het recht om zekerheid ter zake van het aan hem verschuldigde te vragen.

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM ONTWERPEN

 • 1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van de door de gebruiker samengestelde en geassembleerde licht, geluid of beeld configuraties, de ontwerpen van deze configuraties, rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke die hierop betrekking hebben.
 • 2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Tevens is het de wederpartij niet toegestaan om de geleverde goederen te vervreemden zolang niet aan alle betalingsverplichtingen ter zake van deze goederen is voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 • 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 • 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

 • De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan als dan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht
  van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 • Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop
  de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 16: OVERMACHT

 • 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn
  op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 • 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
  overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 • 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 17: ONTBINDING, ANNULERING, OPZEGGING

 • 1. (A). De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij
  dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt
  onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. (B). Het bepaalde in sub (A) van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de
  consument.
 • 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 • 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 • 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan XLS Productions een door XLS Productions nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan XLS Productions te vergoeden. XLS Productions is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen tenminste 30% van de afgesproken koop of aannames om c.q. tenminste 50% van de afgesproken huursom bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tevens verplicht tot afname van de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken voor zover deze niet tot de normale handelsartikelen van XLS Productions behoren.
 • 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart XLS Productions ter zake.
 • 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 • XLS Productions is een een hoogwaardig licht en geluidsbedrijf waar het niet alleen draait om goede spullen maar vooral om service en meedenken met de klant hoe een totaal beleving technisch gerealiseerd kan worden. Of je nu een drive-in show nodig hebt of een festival of bedrijfsevent van licht en geluid moet voorzien, onze ervaringen met XLS zijn altijd uitstekend!

  Thomas brekelmans EIGENAAR - BUREN VAN DE BRANDWEER
 • XLS Productions is al een aantal jaren hoofdsponsor van Verening de Gupkes. XLS Productions is erg flexibel en we zijn blij met een partij die de volledige verzorging op zich neemt van licht, geluid en power supply. Naar volle tevredenheid komen we samen uit tot technische oplossingen voor onze carnavalswagen. Naast de carnavalswagen kunnen we ook rekenen op zijn diensten voor onze evenementen. We hopen nog jaren te kunnen samenwerken met dit bedrijf!

  Ricardo Stip VOORZITTER - DE GUPKES
 • Ik ben tevreden over het graveer werk. Bedankt Joost en Evelien!

  Klant 01
 • Ik ben tevreden over het graveer werk. Bedankt Joost en Evelien!

  Klant 02

Benieuwd naar alle mogelijkheden?

Contact ons

We zijn helaas niet online op dit moment. Laat een bericht achter. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt